Firma AirFresh realizuje projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-26-0018/20-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej: 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla poddziałania: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Dofinansowanie zatwierdzonych kosztów kwalifikowanych w kwocie 455 840,00 zł na poziomie 75 % w ramach pomocy de minimis wyniosło 341 880,00 zł.