Deklaracja dostępności

Firma AirFresh Sp. z o.o. w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.airfresh.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych,
  • dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,
  • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących,
  • nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie
    i rozmiarze.

STRONA POSIADA NASTĘPUJĄCE UŁATWIENIA DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • Focus, po kliknięciu na Tab.
  • Linki są zaznaczone kolorem lub są podkreślone

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-01 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez AirFresh Sp. z o.o. w Kielcach.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osobą kontaktową w sprawach związanych z problemami z dostępnością strony internetowej jest Liliana Uba. E-mail:  l.uba@airfresh.pl, telefon 730-720-492. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub któregoś z ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznik Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba firmy AirFresh mieści się przy ulicy Olszewskiego 36 w Kielcach. Biuro Obsługi znajduje się na parterze. Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne. Wejście jest umiejscowione od ulicy Olszewskiego 36. Budynek położony jest bezpośrednio przy miejscach parkingowych, z których jedno jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem dla wózków.

Obecnie w budynku jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Firma AirFresh dokłada wszelkich starań by usunąć niezgodności i dostosować stronę www.airfresh.pl do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.