Firma AIRFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Przeprowadzenie prac B + R w celu opracowania nowej technologii i produktu”, nr POIR.02.03.02-26-0032/20-00. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych w przedsiębiorstwie AIFRESH ARTUR PIOTROWSKI, których zakres przedmiotowy będzie dotyczył możliwości zwiększenia trwałości sklejki, która będzie używana do produkcji zapachów, a także określenia wpływu technologii produkcji na trwałość sklejki. W ramach przedmiotowego projektu zostaną przeprowadzone prace B+R, których wyniki Wnioskodawca planuje wdrożyć w firmie w postaci optymalnej produkcji do wykonywania wyrobów o nowych cechach. Opracowanie poprzez badania innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii i wyrobu będzie stanowiło innowację produktową i procesową w firmie Wnioskodawcy.

Przeprowadzenie prac B+R wzbogaci firmę o nową, szerszą wiedzę technologiczną w zakresie trwałości materiałów, sposobu zabezpieczania, procesu obróbki. Wyrobem, który zostanie wdrożony przez Wnioskodawcę będzie zapach samochodowy wykonany ze sklejki drewnianej. Opracowane produkty będą charakteryzowały się wysoką powtarzalnością wykonania, precyzją, wysoką jakością. Cechy te zostaną osiągnięte dzięki zoptymalizowaniu i uzupełnieniu procesu produkcyjnego na podstawie wyników prac B+R. Nowe cechy i funkcjonalności jakie zyska produkt będą odpowiedzią na oczekiwania odbiorców.

Wdrożenie wyników prac B+R przez Wnioskodawcę przełoży się na rozszerzenie rynków zbytu zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Wprowadzenie wyrobu o nowych cechach, a także zoptymalizowanie procesu jego wykonywania, wpłyną w znacznym stopniu na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Wnioskodawcy. Efektem działań podjętych przez Wnioskodawcę będzie :

-wzbogacona oferta sprzedażowa firmy,

-unowocześniony, zoptymalizowany proces produkcji,

- firma Wnioskodawcy pozyska nowe rynki zbytu zarówno w kraju jak i za granicą,

-zwiększą się przychody firmy ze sprzedaży wyrobów

-zwiększą się możliwości inwestycji w innowacyjne rozwiązania w firmie na przyszłość.

 

Wartość projektu:  74 641,30 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 51 581,40 PLN

 

Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2021 r. – 30.01.2022 r.