Firma AIRFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Przeprowadzenie prac B + R w celu opracowania nowej technologii i produktu”, nr POIR.02.03.02-26-0032/20-00. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych w przedsiębiorstwie AIFRESH ARTUR PIOTROWSKI, których zakres przedmiotowy będzie dotyczył możliwości zwiększenia trwałości sklejki, która będzie używana do produkcji zapachów, a także określenia wpływu technologii produkcji na trwałość sklejki. W ramach przedmiotowego projektu zostaną przeprowadzone prace B+R, których wyniki Wnioskodawca planuje wdrożyć w firmie w postaci optymalnej produkcji do wykonywania wyrobów o nowych cechach. Opracowanie poprzez badania innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii i wyrobu będzie stanowiło innowację produktową i procesową w firmie Wnioskodawcy.

Przeprowadzenie prac B+R wzbogaci firmę o nową, szerszą wiedzę technologiczną w zakresie trwałości materiałów, sposobu zabezpieczania, procesu obróbki. Wyrobem, który zostanie wdrożony przez Wnioskodawcę będzie zapach samochodowy wykonany ze sklejki drewnianej. Opracowane produkty będą charakteryzowały się wysoką powtarzalnością wykonania, precyzją, wysoką jakością. Cechy te zostaną osiągnięte dzięki zoptymalizowaniu i uzupełnieniu procesu produkcyjnego na podstawie wyników prac B+R. Nowe cechy i funkcjonalności jakie zyska produkt będą odpowiedzią na oczekiwania odbiorców.

Wdrożenie wyników prac B+R przez Wnioskodawcę przełoży się na rozszerzenie rynków zbytu zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Wprowadzenie wyrobu o nowych cechach, a także zoptymalizowanie procesu jego wykonywania, wpłyną w znacznym stopniu na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Wnioskodawcy. Efektem działań podjętych przez Wnioskodawcę będzie :

- wzbogacona oferta sprzedażowa firmy,

- unowocześniony, zoptymalizowany proces produkcji,

- firma Wnioskodawcy pozyska nowe rynki zbytu zarówno w kraju jak i za granicą,

- zwiększą się przychody firmy ze sprzedaży wyrobów,

- zwiększą się możliwości inwestycji w innowacyjne rozwiązania w firmie na przyszłość.

 

Wartość projektu:  74 641,30 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 51 581,40 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2021 r. – 30.01.2022 r.

 

 

 

 

Firma AirFresh Sp. z o.o. realizuje projekt:

 

„Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie AirFresh w celu rozszerzenia działalności eksportowej.”

 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020,

Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.2 Internacjonalizacji MŚP

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji, którego celem jest rozszerzenie działalności eksportowej przedsiębiorstwa poprzez ekspansje na 2 nowe rynki zagraniczne: angielski oraz francuski.

 

 

Wartość projektu: 379 577,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 281 732,50 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01/06/2022 – 31/08/2023

 

 

 

 

Firma AirFresh realizuje projekt: „Era Innowacji: Budowanie Świadomości Marki AirFresh na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)

Firma AirFresh Artur Piotrowski Spółka komandytowa realizuje projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENG.02.25-IP.02-0168/23 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) w działaniu „Promocja marki innowacyjnych MŚP”. Działanie ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego firmy AirFresh na rynkach międzynarodowych.

 

Dofinansowanie zatwierdzonych kosztów kwalifikowanych w kwocie 308 243,46 zł na poziomie 50 % wyniosło 154 121,73 zł.

Projekt realizowany w okresie: 01/04/2024 – 31/07/2025